Suglasnost RH na geodetske elaborate

U ovom dijelu foruma je omogućeno svim registriranim korisnicima Foruma samostalno otvaranje tema, a omogućeno je i dodavanje privitaka u .zip formatu ili kao fotografije. Koristite ovaj dio HKOIG Foruma za međusobnu komunikaciju, neka nam ovo posluži kao platforma na kojoj ćemo si međusobno pomagati u radu. Ovdje ste potpuno slobodni prijaviti problem koji imate u svom radu i moliti za pomoć druge kolege. Dozvoljene su sve teme koje se tiču geodetske struke, geodetskog poslovanja, organizacije druženja i slično. Nisu dozvoljene samo teme koje nemaju nikakvu poveznicu sa geodezijom.
Odgovorite
lktg
Postovi: 2
Pridružen/a: 14 kol 2019, 10:03

Ožujka ove godine je objavljeno Objašnjenje DGU vezano suglasnost Republike Hrvatske na geodetske elaborate u kojemu kažu da elaborat ne može dobiti tehničku ispravnost bez pisane suglasnosti Republike Hrvatske na geodetski elaborat.

Kako članak 83. stavak 3. Pravilnika o geodetskim elaboratima (NN 59/18) kaže : "Nepotpisivanje izvješća propisanih ovim Pravilnikom od strane pojedinih nositelja prava na katastarskim česticama koje su predmet elaborata ne može biti isključivim razlogom za odbijanje potvrđivanja elaborata", pitam se zašto nitko ne reagira na objašnjenje i usvojeno pravilo za pregled i potvrđivanje elaborata koje je u suprotnosti s Pravilnikom?

S obzirom na to da radim parcelaciju po lokacijskoj dozvoli, u nastavku dostavljam traženu dokumentaciju koja se prilaže uz obrazac zahtjeva za izdavanje suglasnosti na geodetske (parcelacijske) elaborate sukladno aktima prostornog uređenja ( prostorni plan, lokacijska dozvola, rješenje o utvrđivanju građevne čestice):

"Regulirano Zakonom o prostornom uređenju („Narodne novine“ br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i Pravilnikom o geodetskim elaboratima („Narodne novine“ br. 59/18)

1.Lokacijska informacija za nekretninu u vlasništvu Republike Hrvatske (sukladno važećim prostornim planovima)
2..Geodetski elaborat (dostavljen u cijelosti, ovjeren pečatom i potpisom ovlaštenog inženjera geodezije)
3.Pravomoćni akt na temelju kojeg je geodetski elaborat izrađen
4.Potvrda o usklađenosti geodetskog elaborata s aktom na temelju kojeg je izrađen, izdana od tijela nadležnog za upravne poslove prostornog uređenja
5.Zemljišnoknjižni izvadak, posjedovni list, uvjerenje o identifikaciji katastarskih i zemljišnoknjižnih čestica (ukoliko je primjenjivo), ne stariji od šest mjeseci od dana podnošenja zahtjeva, za nekretninu u vlasništvu Republike Hrvatske (u preslici, e-izvadak)
6.Kopija katastarskog plana, ne starija od šest mjeseci od dana podnošenja zahtjeva, za nekretninu u vlasništvu Republike Hrvatske (u preslici)
7.Potvrda o tomu je li podnesen zahtjev za povrat imovine za nekretninu u vlasništvu RH, koja je predmet zahtjeva, u skladu sa Zakonom o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine (NN 92/96,...)
8.Očitovanje trgovačkog društva Hrvatske šume d.o.o. nalazi li se nekretnina unutar šumskogospodarske osnove, ne starije od šest mjeseci od dana podnošenja zahtjeva"

Ako je netko shvatio zašto se traži lokacijska informacija za elaborat:
1. izrađen sukladno aktima prostornog uređenja i
2. lokacijsku informaciju traži Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja koji ima te informacije,
neka mi, ljubazno molim, objasni.

Zašto smo prisiljeni prikupljati dokumentaciju pod točkom 7. i 8?

Što znači geodetski elaborat dostavljen u cijelosti?

Člankom 73. stavak 3. Pravilnika o geodetskim elaboratima je propisano da se predočavaju: skica izmjere, kopije katastarskog plana za katastar i za zemljišnu knjigu, prijavni listovi za katastar i zemljišnu knjigu i izvješća koja su sastavni dio elaborata.

Tek sam u postupku ishođenja ove suglasnosti i ne znam koliko će trajati taj postupak.

Ovakve situacije se, prema mom iskustvu, događaju kod parcelacije za prometnice, radi se elaboratima u urbanim područjima gdje su promjene česte te će se do ishođenja suglasnosti vjerojatno dogoditi da se elaborat mora ponovno izraditi, slijedom navedenog mislim da smo jako nezaštićeni i da se sve više poslova prebacuje na ovlaštene inženjere bez pokrića u postojećim propisima.
josip.vejmelka
Postovi: 12
Pridružen/a: 05 kol 2019, 12:27

Poštovanje kolega, imam nekoliko pitanja.

Radi li se o upitu u konkretnom slučaju ili općenito?

Ukoliko se radi o konkretnom slučaju:

Da li je lokacijsku dozvolu izdalo Ministarstvo ili nadležni ured za prostorno uređenje?
Da li su neke od predmetnih čestica elaborata u vlasništvu Republike Hrvatske?
lktg
Postovi: 2
Pridružen/a: 14 kol 2019, 10:03

Općenito, pitanje je zašto se za Republiku Hrvatsku uvodi poseban status stranke?

Povezano je s konkretnim slučajem.
Lokacijsku je izdao ured za prostorno uređenje, neke predmetne čestice su u vlasništvu Republike Hrvatske.

Mislim da suglasnost nije presudna za tehničku ispravnost, za provedbu elaborata da, ali to nije naš problem.
Odgovorite