Odgovori na pitanja sa webinara održanog 22.07.2020. - gospođa gordana Špehar Hafizović

U ovom podforumu se nalaze sve teme za raspravu i otovrene za komenitanje. Teme su u pravilu geodetske struke, a otvaraju ih moderatori samoinicijativno ili na Vaš prijedlog.
Odgovorite
Avatar
adam.agotic
Postovi: 163
Pridružen/a: 13 lip 2019, 12:54
Lokacija: Slavonski Brod

Pozdrav,
upozorile su me kolege da sam ovo propusio objaviti, pa sada dostavljam odgovore koje je dostavila Gospođa Špehar Hafizović. Objavljujem u nelektoriranoj verziji pitanja/odgovori.

2. predavanje: Hodogram ishođenja lokacijske i građevinske dozvole (Gordana Špehar Hafizović, voditeljica službe, MGIPU)

Slaven Lambaša: Poštovana, kad već spominjete digitalno potpisivanje, da li je osim kod nas geodeta, i kod ostalih kolega (građevinari, arhitekti, strojari I ostali projektanti) obvezna praksa da se digitalno potpisani elaborati nakon pregleda i potvrde (konkretno na katastru) moraju printati, pečatirati klasičnim pečatom I potpisivati????
Gordana Špehar Hafizović: U našim propisima (ZOPU i ZOG) postoji obveza predaje, osim projekta u PDF-u, i ispisa tog projekta u jednom primjerku. Dakle, odgovor je još uvijek da, ali nadamo se ukidanju te odredbe, ako ne prija, a onda s donošenjem nove uredbe o uredskom poslovanju. Potpisom i pečatom se potvrđuje istovjetnost PDF-a i ispisa.

Magdalena Križanović: Zašto projektantu dolaze potvrde na kućnu adresu a ne na adresu tvrtke za koju radi?
Gordana Špehar Hafizović: O kakvim se ovdje potvrdama radi? Potvrda parcelacijskog elaborata? Ako se šalje poštom, treba doći na adresu koju navedete u zahtjevu. Vjerojatno ste zahtjev predali kao fizička osoba u svoje ime, a ne kao osoba ovlaštena od tvrtke.

Tonko Jakaša: Podnositelj zahtjeva je privatna osoba projektant, a ne pravna osoba kojoj je privatna osoba djelatnik. U slučajevima bolovanja, godišnjih odmora ili otkaza ova činjenica može bitno otežati ispunjenje ugovora pravne osobe. Je li raditi na nekoj promijeni sustava gdje pravna osoba može nadgledati procese i mijenjati projektanta unutar postupka?
Gordana Špehar Hafizović: Kod ishođenja posebnih uvjeta je propisano da je projektant podnositelj zahtjeva (i kod potvrda glavnog projekta u slučaju da se gradi po Pravilniku o jednostavnim…). Pretpostavljam da se ovdje radi o potvrdi geodetskog elaborata!? – tu nije propisano da je projektant podnositelj zahtjeva. Zahtjev može predati zaposlenik tvrtke (administrator) i pratiti predmet. U tom slučaju se bira opcija NOVI ZAHTJEV KAO OPUNOMOĆENIK.

Igor Matišić: Je li preko sustava eDozvola moguće podnijeti zahtjeve za uvjerenja odnosno potvrda - neupravni akti (tar. br. 4. upravnih pristojbi). Naime, jednom sam upravnom odjelu za prostorno uređenje predao zahtjev preko kategorije "Opći akti i mišljenja" (ako se dobro sjećam) i uvjerenje mi je izdano, a onda mi drugi odjel za prostorno uređenje nije htio izdati istu vrstu uvjerenja već je trebalo predati klasični pisani zahtjev. Oba odjela se nalaze u Primorsko-goranskoj županiji.
Gordana Špehar Hafizović: O kakvom se uvjerenju radi? Postupak OPĆI AKTI I MIŠLJENJA se odnosi na Članak 134. ZOPU-a odnosno Članak 80. ZOG-a – Obavijest o načinu provedbe Zakona i drugih propisa.

Borna Gradečak: Kada se planira uvođenje e-tehničkog pregleda?
Gordana Špehar Hafizović: U suradnji s HKIG, Ministarstvo radi na razvoju web aplikacije – eGrađevinski dnevnik.

Neki Uredi za prostorno uređenje traže i potvrdu katastra našeg prijedloga parcelacije (!!). Molim da se i naša Komora uključi u takva postupanja Ureda za prostorno uređenja; valjda kao ovlaštenici znamo napraviti prijedlog parcelacije bez ovjere katastra.
Gordana Špehar Hafizović: Potvrda ureda prethodi provedbi parcelacijskog elaborata u katastru. Ako je netko tražio drugačije, bilo bi dobro da se navedu konkretan slučaj.

Tonko Jakaša: Sa javnih web stranica MGIPU ISPU nisu nam dostupne GML datoteke izdanih lokacijskih/građevinskih dozvola, a trebali bi kao ovlašteni geodeti izrađivati parcelacije prema tim podacima bez potvrde Ureda za PU. Postoji li način sa kojim nisam upoznat?
Gordana Špehar Hafizović: Poštovani, ako parcelirate zemljište po dozvoli za koju je utvrđen GML kroz tu dozvolu, onda ste već vjerojatno surađivali s projektantom i izradili mu taj GML. Ako niste, onda od projektanta ili investitora trebate dobiti taj podatak. Također, razmatramo mogućnost i da se preko javnog web-a omogući preuzimanje GML datoteke.

Andrea Čajko: Elektronički potpis definiran je sukladno čl. 15. st. 2. Pravilnika o obveznom sadržaju idejnog projekta (NN 118/19) koji glasi:
(2) Ovlašteni inženjeri odnosno arhitekti potpisuju se kvalificiranim elektroničkim potpisom odgovarajuće komore inženjera odnosno arhitekata, koji mora sadržavati naziv i OIB komore, te ime i OIB ovlaštenog inženjera odnosno arhitekta (korporativna kartica komore).
Kako objašnjavate da se OIB ovlaštenika mora prikazivati na elektroničkom potpisu u odnosu na GDPR i zaštitu osobnih podataka, a trebao bi biti tajni podatak? Da li će se to uskladiti i promijeniti u propisima?
Gordana Špehar Hafizović: OIB se ne mora vidjeti u vizualu potpisa, ali mora biti u certifikatu što je sukladno EU uredbi 910/2014/EU (eIDAS Regulation)

Martina Jelinic: Prilikom izdavanja posebnih uvjeta za jednostavne građevine, nalaže se kolika je dozvoljena max visina objekta. Postoji li način da prilikom izdavanje uporabne dozvole taj podatak izvedenog stanje bude obavezno dostavljen tijelu koje ga je propisalo (HACZ npr.)
Gordana Špehar Hafizović: Ako je tijelo izdalo posebne uvjete, onda je pozvano da izda i potvrdu glavnog projekta. Slijedom toga je pozvano i na sudjelovanju u tehničkom pregledu. Kroz poziv na tehnički pregled JPT ima uvid u kompletan spis uporabne dozvole.

jelena rebić dubravica: Uredi često zahtijevaju potvrdu o predanom elaboratu i za one slučajeve kad se elaborat ne izrađuje, jer je tako navedeno u pravilniku. DGU je izdala uputu kako postupati, ali referenti često ustraju na potvrdi o predanom elaboratu - jer doista tako piše. Događaju se apsurdne situacije - da nas upućuju u Upravnim odjelima da predamo prazan zahtjev u katastar radi zadovoljavanja forme... Mislim da se to hitno treba mijenjati. Osim toga, potvrda o predanom elaboratu ne zanči ništa - sigurno ne znači da će taj elaborat biti i proveden.
Gordana Špehar Hafizović: Službenici provode onako kako je propisano, a odredbe u oba zakona su napisane prema uputi tj. u suradnji s DGU. Prazan zahtjev nipošto nije rješenje….

Andrea Čajko: Što se tiče predaje zahtjeva putem sustava eDozvole može li MGIPU donijeti odluku ili dopis nadležnim uredima za graditeljstvo sa podacima za plaćanje pristojbi. Trenutno jesmo u mogućnosti predati zahtjeve putem sustava i ta pristojba nam se ne naplaćuje. Uredi nas traže da im u ured fizički donesemo 20 kn biljega u skladu s Uredbom o tarifi upravnih pristojbi, tarifa br. 4? Uredi tvrde da im nadležna institucija nije propisala IBAN, MODEL I POZIV na koji se pristojbe mogu uplaćivati.
Gordana Špehar Hafizović: Upravne pristojbe su propisane Uredbom o tarifi upravnih pristojbi („Narodne novine“ broj 08/17, 37/17, 129/17, 18/19, 97/19, 128/19). Nadalje, IBAN svake županije/grada/općine koji se bave poslovima prostornog uređenja i graditeljstva je upisan u sustav eDozvola, pa ga ne trebaju sami upisivati već se generira u aktu. Što se tiče modela (HR64 i HR68) i poziva na koji se sastoji od vrste pristojbe (postoji izbor u padajućem izborniku) i RKP-a (registar korisnika proračuna), to je podatak koji dobivaju od svojih ureda za financije. Do sada nije bilo slučajeva te vrste upita od strane službenika tj. nemamo saznanja o tome da imaju problema te vrste.

Igor Matišić: Poštovana, katastarski uredi i DGU bi se trebali obavijestiti od strane Ministarstva da se potvrda parcelacije izdaje samo za obuhvate zahvata. Naime, potvrda parcelacije je obvezan SASTAVNI DIO elaborata za provedbu lokacijske/građevinske dozvole pa će katastar zaključkom odrediti da se potvrda ima dostaviti, sukladno čl. 9. st. 5. Pravilniku o geodetskim elaboratima (NN 59/2018), jer će se inače naš elaborat odbiti rješenjem.
Gordana Špehar Hafizović: Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) – Članak 162., stavak 3. ((3) Stavak 1. ovoga članka ne odnosi se na formiranje građevne čestice u katastru u skladu s lokacijskom dozvolom ili građevinskom dozvolom u kojoj su lomne točke građevne čestice određene u GML formatu ili čiji je sastavni dio geodetski projekt.)

Goran Matić: Temeljem kojeg članka ZOPU nije potrebni tražiti potvrdu parcelacijskog elaborat u slučaju kad je Lokacijska dozvola izdana temeljem ohuhvata zahvata? Hvala
Gordana Špehar Hafizović: Kada se LD izdaje za obuhvat zahvata, onda je potrebno od upravnog tijela odnosno Ministarstva tražiti potvrdu parcelacijskog elaborata.

Magdalena Križanović: Zašto uz digitalni potpis na glavnom projektu treba još potpisati i analogno i staviti štambilj.
Gordana Špehar Hafizović: Potpis i pečat idu na ispis digitalno potpisanog projekta čime se potvrđuje istovjetnost.

Jan Kočila: Magdalena Križanović.
Ne treba se stavljati i potpis analogno i štambilj. Dosta je digitalno, tako radimo od početka, problem je što se krivo tumači zakon. Mi zatražili očitovanje od ministarstva. Znaći, geodet stavlja digitalni potpis, a onda PROJEKTANT još naknadno svojim analognim potpisom i pečatom potvrđuje da je sve kako treba biti.
Gordana Špehar Hafizović: Upravo tako. Slijedi citat iz jednog od mišljenja Sektora građevinskih i uporabnih dozvola „…To znači, da dodatno na isprintanom primjerku glavnog projekta jedino projektant i/ili glavni projektant potpisuju i stavljaju pečat na naslovnu stranicu. Naglašavamo, da se na ispisanom primjerku potpisuje i stavlja pečat samo na naslovnoj stranici.
Nastavno na navedeno, ovlašteni inženjer geodezije i stručna osoba, koja izrađuje Prikaz svih primijenjenih mjera zaštite od požara potpisuju prvu mapu - projekt kao elektronički zapis kvalificiranim elektroničkim potpisom, odgovorna osoba u projektantskom uredu potpisuje sve projekte kvalificiranim elektroničkim potpisom, revident potpisuje onaj projekt koji je revidiran kvalificiranim elektroničkim potpisom, međutim oni ne stavljaju vlastoručni potpis i pečat na ispisani primjerak projekta.“

Marko Mlinarić: ujednačeno postupanje za sve to bi bilo super gđo. Gordana
Gordana Špehar Hafizović: Radimo na tome.

Marko Mlinarić: rješenje o formiranju građevne čestice - neki traže da se izrađuje ručno na alognoj kopiji kat. plana, to je loše i zastarjelo
Gordana Špehar Hafizović: Člankom 158. ZOPU-a je propisano da se zahtjevu za donošenje rješenja o utvrđivanju građevne čestice prilaže preslika katastarskog plana na kojoj se određuju oblik i veličina građevne čestice te dokaz da je građevina za koju se utvrđuje građevna čestica postojeća. Službenik ne smije tražiti ništa više od toga i stvarati dodatne troškove strankama. Prema mojim saznanjima, većina investitora već u toj fazi angažira geodete..

Daria Došen: Na koji način se izrađuje gml za linijske objekte, npr. cjevovode i sl.? Naime Urbanisti kod izdavanja dozvole u pravilu ne mogu učitati liniju već se mora kreirati poligon.
Gordana Špehar Hafizović: Upravo tako. Za lokacijsku dozvolu se formira obuhvat zahvata (GML-poligon), a za građevinsku koridor na kojemu se utvrđuje pravni interes (GML-poligon). Tek na uporabnoj se predaje linija – os izvedenog linijskog objekta.

Marko Orlović: Ishodovanje potvrde da je predmetna čestica formirana geodetskim elaboratom izrađenim prije 1/2/3 godine referentima za izdavanje dozvola nije dovoljan
Gordana Špehar Hafizović: Prema mojim saznanjima referenti to prihvaćaju jer su na taj način potvrđene međe.

Marija Vareško: Da li je potrebno imati punomoć vlasnika ili investitora pri traženju rješenja o utvrđivanju građ. čestice. Naime radimo prijedlog za investitora temeljem kojeg se traži izdavanje rješenja o utvrđ.građ.čestice. Investitor nije u mogućnosti sam predati zahtjev putem e-dozvole, te isto predajemo mi koji smo prijedlog izradili te ćemo po izdavanju rješenja izraditi elaborat. Da li je potrebna punomoć investitora, ako da da li treba biti ovjerena kod javnog bilježnika?!
Gordana Špehar Hafizović: (2) Rješenje o utvrđivanju građevne čestice donosi se po zahtjevu vlasnika zemljišta, vlasnika građevine, investitora građevine ili druge osobe koja za to ima pravni interes.(čl.158. ZOPU-a) – ukoliko predajete zahtjev u ime zakonom propisanog podnositelja onda Vam treba punomoć. Nije na nama tumačenje ZUP-a, ali Člankom 36. stavak 1. Zakona o općem upravnom postupku (NN 47/2009) propisano je da se za opunomoćenika može odrediti odvjetnik, odvjetnički ured ili druga pravna osoba koja na temelju zakona može zastupati stranku, odnosno svaka druga potpuno poslovno sposobna osoba, osim one koja se bavi nadripisarstvom. Temeljem istoga, obično se uvažava punomoć dana fizičkoj osobi, ukoliko je ista ovjerena kod javnog bilježnika.

jelena rebić dubravica: Kad katastar dobije GML građevinske čestice - kakvu težinu taj GML ima? Jer sasvim je moguće da netko drugi radi elaborat na istom području, a time dolazi u pitanje Dozvola. Govorim o slučajevima kad je buduća građevna čestica dio velike - dakle nije definirana međama u katastru.
Gordana Špehar Hafizović: GML je obavezan podatak prilikom izdavanja dozvola i sve je vidljivo u informacijskom sustavu.

Marko Mlinarić: zašto na izdanim lokacijskim i građevinskim dozvolama ne piše da su napravljene u skladu s gml-om ili po gml-u, jer ti akti u skladu s zakonom ne trebaju ići na ponovnu potvrdu po izradi parc. Elaborata
Gordana Špehar Hafizović: Primljeno na znanje.

Martina Kovačević: Imali smo cestu za koju je izdana lokacijska dozvola i pojas je širi, nekih 80 m. U lokacijskoj dozvoli ušle su čestice koje su sadržane u tom pojasu. Kod glavnog projekta i građevinske dozvole pojas ceste je uži i neka čestice koje su bile u lokacijskoj dozvoli sada ne ulaze više u pojas za građevinsku dozvolu. Referenti su tražili investitora da se izmjeni lokacijska jer kažu da čestice koje su navedene u lokacijskoj moraju biti sadržane i u građevinskoj dozvoli.
Gordana Špehar Hafizović: Apsolutno netočno. Referent to nije smio tražiti. U LD se uvijek uzima širi obuhvat od onoga što imamo u GD.


Matej Horvat: moze odgovor na ovo: Poštovana, da li za izdavanje rjesenja o formiranju građevne čestice moraju i pomocni objekti na parceli imati akt legalnosti? U ZG me uporno traže za sve objekte na čestici dokaz legalnosti, a ne samo za glavni objekt.
Gordana Špehar Hafizović: Tumačenje odredbi zakona je u nadležnosti pravne službe, tako da se ne bih upuštala u to. Međutim, u nastavku navodim mišljenje naše pravne službe koje bi Vam moglo pomoći.

"Vezano za vaš upit o mogućnosti utvrđivanja građevne čestice prema odredbama Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, broj 153/13., 65/17 i 114/18) ako se na zemljištu od kojeg će se formirati građevna čestica nalaze dvije zgrade za koje je izdana uporabna dozvola te zgrada za koju nije priložen dokaz zakonitosti, odnosno trebaju li za izdavanje rješenja o utvrđivanju građevne čestice na zemljištu od kojeg će se formirati građevna čestica biti sve zgrade zakonito izgrađene, dajemo slijedeći odgovor.
Odredbom članka 157. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju propisano je da ako za postojeću građevinu nije utvrđena građevna čestica, odnosno zemljište nužno za redovitu uporabu građevine, kada je obveza utvrđivanja tog zemljišta, odnosno čestice propisana posebnim zakonom ili kada vlasnik građevine želi promijeniti oblik i veličinu građevne čestice na kojoj je postojeća zgrada u skladu s dokumentom prostornog uređenja, parcelacija građevinskog zemljišta provodi se u skladu s rješenjem o utvrđivanju građevne čestice.
Prema odredbi članka 159. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju građevna se čestica određuje u skladu s prostornim planom, a ako to nije moguće tada u skladu s pravilima struke, vodeći računa da se građevna čestica utvrdi tako da oblikom i veličinom omogućava redovitu uporabu građevine.
Prema mišljenju ovoga Ministarstva rješenje o utvrđivanju građevne čestice može se donijeti za postojeću zgradu ili više zgrada u skladu s citiranim odredbama Zakona o prostornom uređenju i ako se na zemljištu od kojeg će se formirati građevna čestica nalazi i zgrada za koju nije podnesen zahtjev za utvrđivanje građevne čestice, odnosno koja nije zakonito izgrađena, s time što se u tom slučaju građevna čestica ne određuje za nezakonito izgrađenu zgradu jer ona u smislu građevinskih propisa nije postojeća.
Mišljenje Ministarstva klasa: 350-01/18-02/425, od 24. prosinca 2018."

Tihomir Nikolić: Mogu li se križati 2 GML-a, npr ceste i plinovoda ili pruge i kanala i sl.
Gordana Špehar Hafizović: Mogu. Redovito postoje takve situacije. Točke križanja se rješavaju pravom građenja, služnošću i sl.

jelena rebić dubravica: Na žalost, još smo daleko od ujednačenog postupanja niti unutar istog ureda. Kolege arhitekti znaju često predati više zahtjeva za isti posao - pa kad se predmeti rasporede, biraju referenta kod kojeg će imati manje problema... Žalosno, ali istinito. Nadam se da će se stanje popraviti.
Gordana Špehar Hafizović: Zaista žalosno. Kroz sustav eDozvole pokušavamo ujednačiti postupanje. Napredujemo sporo, ali ipak ima rezultata.

jelena rebić dubravica: Uredi traže printani primjerak nakon dostavljenog PDF-a
Gordana Špehar Hafizović: Nema potrebe za tim.

Tomislav Gulić: Ako u zakonu ne piše ni da mora ni da ne smije onda bi službenik trebao rješavati u pogledu da olakša stranki, a ne birokratski da traži i papire koji ne pišu u zakonu.
Gordana Špehar Hafizović: Takve upute i dobivaju.

jelena rebić dubravica: Može li se dopustiti da se i Uvjerenje o namjeni može tražiti putem e-dozvole?
Gordana Špehar Hafizović: Taj postupak nije u sustavu eDozvola, jer taj sustav za sada pokriva dva zakona – ZOPU i ZOG


Igor Matišić: U većini obrazaca odjela za prostorno uređenje i dalje naplaćuju upravnu pristojbu pod tar. br. 1., iako je odjel za prostorno uređenje pod županijom a zadnjom se izmjenom tarife upravnih pristojbi podnositelj (kraj 2019.) ne plaća pristojbu na zahtjev po tar. br. 1.
Gordana Špehar Hafizović: Ta izmjena se odnosi na poslove ureda državne uprave koje su s 1.1.2020. preuzele županije. Ako se zahtjev predaje putem sustava e-Građani, onda se upravna pristojba po tar. br. 1. ne naplaćuje.
Adam Agotić, dipl.ing.geod.
globalni moderator
Avatar
adam.agotic
Postovi: 163
Pridružen/a: 13 lip 2019, 12:54
Lokacija: Slavonski Brod

4. predavanje: Primjena sustava e-dozvola (Gordana Špehar Hafizović, voditeljica službe, MGIPU)

Ivan Sučić 2: Kad tražimo nešto kao opunomoćenici (primjer Zahtjev za rješenje o utvrđivanje građevne čestice) je li potrebno prilagati kao prilog neku izjavu kojom nas stranka opunomoćuje i mora li to biti ovjereno kod javnog bilježnika?
Gordana Špehar Hafizović: Ako nastupate kao opunomoćenik, morate imati punomoć. Obično se za fizičke osobe ovjerava kod bilježnika.

Mato Karaula: zanima me - kako podnjet POŽURNICU u spis? To mi se čini danas da je NAJVAŽNIJE!
Gordana Špehar Hafizović: Na isti način kao i dopunu. Kolegama iz HKOIG ću poslati uputi za projektante koju su već i druge strukovne komore objavile.

Mato Karaula: jel se radi šta na tome da ako je Podružnica jednog graditeljstva preopterećena - da se predmet pošalje u drugu podružnicu na nivou RH?
Gordana Špehar Hafizović: Za sada svatko rješava unutar svoje nadležnosti. Neke županije koriste mogućnost da iz jedne ispostave prebacuju predmete u drugu, upravo iz navedenog razloga.

Mato Karaula: dali tko prati na platformi edozvola (ne)rad pojedinih podružnica?
Gordana Špehar Hafizović: Koliko smo u mogućnosti, pratimo rad ureda. Namjera nam je uskoro javno, unutar Informacijskog sustava prostornog uređenja, objavljivati mjesečna izviješća tj. statistike

Mato Karaula: a posebno ako se želim odreć prava žalbe - to objasnite
Gordana Špehar Hafizović: Što je ovdje pitanje? Žalbe se možete odreći pismeno ili na zapisnik nakon izdavanja završnog akta.

Igor Matišić: Poštovana, slijedeći sam komentar već imao u ranijem predavanju. Je ste li upućeni u to da referenti upravnih odjela za prostorno uređenje naplaćuju (neovisno je li preko eDozvole ili klasično u pisarnici) tar. br. 1. upravnih pristojbi na podnesak odnosno zahtjev? Navedeni tar. br. 1 se više ne bi trebao naplaćivati prema upravnim odjelima županija (što su naravno i odjeli za prostorno uređenje i graditeljstvo) od kraja 2019. godine prema zadnjim izmjenama i dopunama Tarife upravnih pristojbi NN 128/19. Isto tako nigdje nisu navedeni podaci za uplatu na propisani račun za npr. odjele u sklopu Primorsko-goranske županije. Nakon što sam zatražio podatke o uplati (jer sam prvi put predavao zahtjev preko sustava eDozvola) mi je za jedno pod uvjerenje tar. br. 4. određeno i plaćanje tar.br. 1 pa čak i tar. br. 6. za opomenu što prvi put nisam uplatio dovoljno. Nadam se da će u budućnosti upravi odjeli imati jednako postupanje (zakonito) u vezi naplate upravnih pristojbi. Hvala i lijep pozdr
Gordana Špehar Hafizović: Odgovoreno u dijelu iz prethodnog predavanja. Izmjena koja se tu spominje se odnosi na poslove ureda državne uprave koje su s 1.1.2020. preuzele županije. Ako se zahtjev predaje putem sustava e-Građani, onda se upravna pristojba po tar. br. 1. ne naplaćuje.

Andrea Čajko: Što se tiče predaje zahtjeva putem sustava eDozvole može li MGIPU donijeti odluku ili dopis nadležnim uredima za graditeljstvo sa podacima za plaćanje pristojbi. Trenutno jesmo u mogućnosti predati zahtjeve putem sustava i ta pristojba na zahtjev nam se ne naplaćuje. Uredi nas traže da im u ured fizički donesemo 20 kn biljega u skladu s Uredbom o tarifi upravnih pristojbi, tarifa br. 4? Uredi tvrde da im nadležna institucija nije propisala IBAN, MODEL I POZIV na koji se pristojbe mogu uplaćivati.
Gordana Špehar Hafizović: Odgovoreno u dijelu iz prethodnog predavanja. Upravne pristojbe su propisane Uredbom o tarifi upravnih pristojbi („Narodne novine“ broj 08/17, 37/17, 129/17, 18/19, 97/19, 128/19). Nadalje, IBAN svake županije/grada/općine koji se bave poslovima prostornog uređenja i graditeljstva je upisan u sustav eDozvola, pa ga ne trebaju sami upisivati već se generira u aktu. Što se tiče modela (HR64 i HR68) i poziva na koji se sastoji od vrste pristojbe (postoji izbor u padajućem izborniku) i RKP-a (registar korisnika proračuna), to je podatak koji dobivaju od svojih ureda za financije. Do sada nije bilo slučajeva te vrste upita od strane službenika tj. nemamo saznanja o tome da imaju problema te vrste.

Tomislav Kelemen: Kod digitalno podnesenog zahtjeva za lokacijsku pozvolu kad Ministarstvo spušta nadležnost na nižu razinu treži se upload dodatnih stvari koje Ministarstvo nije spustilo te se zbog toga ne obračunava 15% popusta na izdavanje lokacijske dozvole. Molim objašnjenje?????
Gordana Špehar Hafizović: Ovo što opisujete nije ispravno postupanje. Svi službenici, bilo oni koji nešto dostavljaju ili oni koji preuzimaju, imaju jasnu uputu kako to činiti da bi se prenijeli podaci i dokumentacija. U slučaju da se tako nešto ponovi milim Vas da se obratite na mail eDozvola-info@mgipu.hr s konkretnim problemom (ID predmeta)

Igor Matišić: Prema jednom odjelu sam preko eDozvole tražio izdvanje određenog uvjerenja prema tar. br. 4. ali pod kategorijom "Opći akti i mišljenja i akti" u sustavu eDozvole. Jedan odjel mi je udovoljio takvom zahtjevu, a drugi su tražili predaju zahtjeva su pisarnicu.
Gordana Špehar Hafizović: Ponavljam odgovor iz prethodnog dijela: - Postupak OPĆI AKTI I MIŠLJENJA se odnosi na Članak 134. ZOPU-a odnosno Članak 80. ZOG-a – Obavijest o načinu provedbe Zakona i drugih propisa.

Gordana Špehar Hafizović: Još malo vezano uz punomoći…ako sudjelujete u nekom pravnom poslu u ime druge osobe, onda Vam treba punomoć te osobe. Generalno, punomoć nema propisani oblik i može biti pisana i usmena. Npr. investitor može na zapisnik u uredu izjaviti da opunomoćuje određenu osobu da u njegovo ime poduzima radnje i/ili preuzima dokumentaciju u određenom pravnom poslu. Službena osoba sastavlja i potpisuje zapisnika i tu je stvar riješena. Kada se radi o pisanim punomoćima fizičkih osoba onda se postavlja pitanje vjerodostojnosti potpisa. Zato se spominje bilježnik koji ovjerava potpis. Ukoliko je punomoć potpisana elektroničkim potpisom onda se ne bi trebala propitkivati vjerodostojnost tog potpisa.
Prama mojim prijašnjim iskustvima, dok sam radila kao projektant, nikada nisam imala punomoć na kojoj potpis nije bio ovjeren kod javnog bilježnika. (znam da je ovo prilično neformalan odgovor, ali bolji u ovom trenutku ne mogu ponuditi).

Rebić Dubravica Jelena: Možemo li Uvjerenje o namjeni zatražiti putem e-dozvole, to je dokument koji u zadnje vrijeme najviše trebanmo?
Gordana Špehar Hafizović: Nije u sklopu eDozvole.

Miroslav Trgovčević: Da li je isti osobni pretinac kod prijave osobnom ili komorskom karticom
Gordana Špehar Hafizović: Osobni korisnički pretinac nema veze s vjerodajnicom. Odgovor je da.

Ivan Sučić: Nama geodetima je interesantan Zahtjev za status parcele, za to nema konkretnog zahtjeva, ja to dobivam preko Opce misljenje iz područja prostornog uređenja. Ali vidim da je kolegica napisala da njoj to nisu htjeli dati. Molim Vaše mišljenje?
Gordana Špehar Hafizović: Postupak OPĆI AKTI I MIŠLJENJA se odnosi na Članak 134. ZOPU-a odnosno Članak 80. ZOG-a – Obavijest o načinu provedbe Zakona i drugih propisa.

Rebić Dubravica Jelena: Mislim da bi te građevinske dozvole trebale biti vidljive i na DKP-u.
Gordana Špehar Hafizović: Vidljivo je u ISPU, a katastar kojemu se dostavlja takva dozvola također ima uvid u spis i mogućnost preuzimanja GML-a.

Željko Hapavel: Gdje katastar viddi gnl
Gordana Špehar Hafizović: Kada im dostavite građevinsku dozvolu unutar koje se daju točke za formiranje građ. Čestice, katastar ima uvid u spis ISPU lokator gdje može i preuzeti GML.

Gordana Šužberić: Zahtjev za ishođenje dozvole se može kompletirati bez prijave na e građane. Kad tako otvorite zahtijev možete unijeti sve dokumente. kako se takav zahtijev potpiše . Stanka je sve ubacila u e dozvolu ali nije dobila klasu.
Gordana Špehar Hafizović: Ukoliko se zahtjev „predaje“ bez prijave u NIAS, svejedno dobijete ID zahtjeva preko kojega pisarnica može preuzeti sve podatke i svu dokumentaciju. Ključno je to da zahtjev nije stvarno predan tj. nema klasu dok pisarnica ne zaprimi isti i dodjeli mu klasu. Kada zahtjev predajete preko sustava e-Građani onda sami generirate klasu i zahtjev je u tom trenutku predan.
Adam Agotić, dipl.ing.geod.
globalni moderator
Avatar
adam.agotic
Postovi: 163
Pridružen/a: 13 lip 2019, 12:54
Lokacija: Slavonski Brod

Uputa za korištenje sustava e-Dozvola, dostavljena od gospođe Gordane Špehar Hafizović u privitku
Adam Agotić, dipl.ing.geod.
globalni moderator
Odgovorite